Aviv Bitton

Modern Temenos

הצעה לאפיין זהות של מקום באמצעות זיכרון – ולבסס באמצעותו ארכיטקטורה של התערבות מרחבית בעלת סדר-יום כלכלי, חברתי ותרבותי.

 

מנחים: אדר’ רבקה גוטמן, אדר’ יובל בר
אסיסטנטית: אדר’ מעין דורי